sae

勤奋 踏实 自信 兼容

[高级系统开发工程师] 要求: 1、精通Python开发,有1年以上Python系统级/平台级项目开发经验 2、熟悉C/C++,有linux系统开发经验 3、熟悉操作系统原理、体系结构 4、了解linux网络协议栈,了解linux bridge/NAT及tcp/ip协议 4、有较...

发布 0 条评论